ПартнерыГлавнаяО насУслугиОплатаОтзывыКонтактыНовости
EngРусУкр

Новости

На общественное обсуждение вынесен законопроект "О частной детективной деятельности"

30/04/2013
 Законопроект вынесен на общественное обсуждение на сайте Общественного совета при Госпредпринимательства Украины
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
(проект)
 
Про приватну детективну (розшукову) діяльність
 
Цей Закон визначає загальні правові засади приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини на захист своїх законних прав та інтересів.
 
Розділ І
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття1. Визначення основних термінів
 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
- приватний детектив – громадянин України, що здiйснює приватну детективну (розшукову) діяльність за умови державної реєстрацiї його як фізичної особи- пiдприємця за умови отримання ліцензії про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;
 
- детективне підприємство - приватний, самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює приватну детективну (розшукову)діяльність з метою одержання прибутку (доходу) згідно із чинним законодавством та отримав ліцензію про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю .
 
- фiлiя детективного підприємства - вiдокремлений пiдроздiл детективного підприємства, що розташований поза її мiсцезнаходженням та здiйснює всi або частину її функцiй та не є юридичною особою
 
- об'єднання детективних пiдприємств – господарська органiзацiя, утворена у складi двох або бiльше детективних пiдприємств з метою координацiї їх комерційної дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності.
 
- спеціально уповноважений орган у сфері детективної діяльності - державний орган, який здійснює державний контроль за здійсненням приватної детективної (розшукової) діяльністі та видає ліцензії про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
 
- замовник (кліент) - фізична чи юридична особа, якій приватний детектив або детективне підприємство надає послуги по виконанню замовлення на договірній основі;
 
- договір про надання послуг у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона - приватний детектив або детективнепідприємство - приймає на себе доручення іншої сторони – замовника (клієнта) про надання замовнику (клієнту) послуг у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності, а замовник (клієнт) зобов’язується сплатити приватному детективу або детективному підприємству гонорар, а також витрати, пов’язані з виконанням договору;
 
- запит - письмове звернення суб’єкта приватної детективної діяльності до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних суб’єкту приватної детективної діяльності для надання детективних послуг замовнику;
 
- професійне самоврядування приватних детективів – визнана законом система управлінських взаємовідносин між усіма представниками професії, визначеної кодом 3450 "Класифікатор професій - 2007" чи інших відповідних классіфікаторів України, покликана консолідувати їх зусилля що до співпраці з органами державної влади, суспільством та між собою, якій законом надаються певні управлінські повноваження для успішного функціонування професійної групи детективів на користь усього суспільства;
 
- професійна таємниця приватних детективів та детективних підприємств - вид конфедіційної інформації, зміст, обсяг, режим отримання, зберігання і використання якої визначається цим Законом;
 
- спеціальна освіта - освіта громадянина України, яка здобута у вищих спеціальних учбових закладах для навчання та підготовки фахівців Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, прокуратури, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони, оперативних підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби, розвідувального органу Міністерства оборони України, або відповідних учбових закладів інших держав не залежно від часу отримання освіти;
 
- кваліфікаційні іспити - перевірка рівня теоретичних та практичних знань осіб, які виявили намір отримати статус приватного детектива чи створити детективне підприємство
 
- помічник приватного детектива - особа, яка відповідає вимогам цього Закону та працює в приватного детектива або у детективному підприємстві на умовах трудового контракту у якості співробітника детективного підприємства;
 
- стажист приватного детектива - особа, яка відповідно до вимог цього Закону набуває практичного досвіду для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;
 
- посвідчення приватного детектива - письмовий документ, що посвідчує особу та статус приватного детектива або працівників детективних підприємств, їхоб’єднань та філій;
 
- підготовка приватних детективів - цілеспрямована пізнавальна діяльність громадян з отримання знань, умінь, або щодо їх вдосконалення у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності , яка проводиться згідно із цим Законом;
 
- кваліфікаційна комісія з питань приватної детективної (розшукової) діяльності - всеукраїнський постійно діючий колегіальний орган детективного самоврядування у складі Галузевої палати, який діє відповідно до цього Закону з метою розгляду скарг, прийому кваліфікаційних іспитів та сприяння підготовки приватних детективів та працівників детективних підприємств
 
- технічний засіб - не заборонений до використання засіб для виявлення, збирання, дослідження та надання доказів чи іншої вагомої інформації
 
Стаття 2. Приватна детективна (розшукова) діяльність
 
1. Приватна детективна (розшукова) діяльність – діяльність приватних детективів або детективних підприємств,їх об’єднань та філій з надання замовникам (клієнтам) - фізичним і юридичним особам на договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.
 
2. Приватна детективна (розшукова) діяльність є за своєю сутністю підприємницькою діяльністю
 
Стаття 3. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності
 
Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності становлять Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України.
 
Стаття 4. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності
 
Приватна детективна (розшукова) діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження професійної таємниці, конфіденційності, взаємодії з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
 
Стаття 5. Державне регулювання у сфері детективної (розшукової) діяльності
 
1. Органами державного регулювання у сфері детективної (розшукової) діяльності є Кабінет Міністрів України, а також центральний орган виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності.
 
2. Державне регулювання у сфері детективної (розшукової) діяльності здійснюється зазначеними органами відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів.
 
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності:
 
1) затверджує ліцензійні умови провадження детективної (розшукової) діяльності;
 
2) затверджує порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження детективної (розшукової) діяльності;
 
3) видає та переоформляє ліцензії на здійснення детективної (розшукової) діяльності, видає дублікати таких ліцензій та приймає рішення про визнання їх недійсними;
 
4) затверджує зразок посвідчення приватного детектива та помічника приватного детектива;
 
5) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням суб'єктами детективної (розшукової) діяльності ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових перевірок;
 
6) приймає рішення про усунення недоліків, анулювання ліцензії на детективну (розшукову) діяльність;
 
7) формує і веде ліцензійний реєстр.
 
Розділ ІІ
 
ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ
 
Стаття 6. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності
 
1. Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності цим Законом визнаються:
 1) приватні детективи;
 2) детективні підприємства;
 3) об’єднання детективних підприємств.
 
Стаття 7. Приватний детектив
 
1. Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг двадцяти одного року, має вищу юридичну чи спеціальну освіту або пройшов спеціальну підготовку для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю чи має стаж роботи в оперативних або слідчих підрозділах не менше трьох років, не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією, не має судимості та отримав у встановленому порядку ліцензію про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
 
2. Приватний детектив має право:
 1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю як фізична особа- підприємець;
 2) надавати детективні послуги згідно із цим Законом,
 3) бути співробітником детективного підприємства, об’єднання детективних підприємств;
 4) мати одного або кількох помічників з числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну або спеціальну освіту, відповідають іншим вимогам, що пред’являються до приватного детектива;
 5) користуватися у своїй детективній діяльності особистими бланками та печаткою із своїм найменуванням, що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт, в установленому чинним законодавством порядку;
 6) користуватися посвідченнями, що виготовляються на особисте замовлення, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності;
 7) проводити стажування осіб, які мають бажання здійснювати приватну детективну (розшукову) діяльність, згідно вимог цього Закону та відповідного законодавства України
 8) користуватися іншими правами як фізична особа- підприємець згідно із законодавством України
 
4 Приватний детектив зобов’язаний:
 1) дотримувати при виконанні своїх професійних обов’язків вимоги Конституції України, цього Закону та інших законодавчих актів України
 2) зберігати професійну таємницю приватного детектива, яка стала йому відома у зв’язку з наданням детективних послуг та не розголошувати ії без згоди замовника (клієнта) за виключенням випадків, передбачених статтею ____ цього Закону.
 3) при виконанні своїх професійних обов’язків з надання детективних послуг мати при собі посвідчення приватного детектива.
 4) виконувати інші обов’язки фізичної особи-підприємеця згідно із законодавством України.
 
Стаття 8. Детективне підприємство, об’єднання детективних підприємств.
 
1. З метою підвищення ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть створюватися детективні підприємства, об’єднання детективних підприємств, для яких приватна детективна (розшукова) діяльність є основним видом діяльності.
 
2. Співробітники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств (помічники приватних детективів) повинні відповідати вимогам цього Закону.
 
3. Співробітники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств мають право:
 1) займатися детективною (розшуковою) та іншою комерційною діяльністю як керівники або співробітники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій;
 2) надавати детективні послуги відповідно до вимог цього Закону;
 3) користуватися у своїй детективній діяльності особистими бланками та печаткою із найменуванням детективних підприємств або об’єднань детективних підприємств , що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт, в установленому чинним законодавством порядку;
 4) користуватися посвідченнями, що виготовляються на особисте замовлення, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності;
 5) проводити стажування осіб, які мають бажання здійснювати приватну детективну (розшукову) діяльність, згідно вимог цього Закону та відповідного законодавства України;
 6) користуватися іншими правами, як представники приватного, самостійного господарюючого статутного суб'єкту.
 
4. Співробітники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій зобов’язані:
 1) дотримуватися при виконанні своїх професійних обов’язків вимог Конституції України, цього Закону та інших законодавчих актів України;
 2) зберігати професійну таємницю приватних детективів, яка стала їм відома у зв’язку з наданням детективних послуг та не розголошувати її без згоди замовника (клієнта) за виключенням випадків, передбачених статтею ____ цього Закону;
 3) при виконанні своїх професійних обов’язків з надання детективних послуг мати при собі посвідчення приватного детектива;
 4) виконувати інші обов’язки представників приватного, самостійного господарюючого статутного суб'єкту згідно законодавства України;
 
5. Право на використання у назві юридичної особи слова «детективне» чи «розшукове» (чи їх похідні), належить виключно детективним підприємствам, що зареєстровані й здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.
 
6. Державна реєстрація детективного підприємства проводиться у порядку, визначеному Господарським Кодексом України та іншими законодавчими актами України.
 
7. Підприємство, яке пройшло державну реєстрацію та використовує у назві юридичної особи слово «детективне» чи «розшукове» (чи їх похідні), зобов’язаний у термін не більше тридцяти календарних днів з дати внесення підприємства в Единий державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надати документи в уповноважений орган на отримання ліцензії про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. У разі відмови в отриманні ліцензії про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю підприємство повинно виключити із назви термін «детективне» чи «розшукове» (чи похідні від них).
 
Розділ ІІІ
 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ
 
Стаття 9. Ліцензування детективної (розшукової) діяльності
 
1. Ліцензування детективних (розшукових) послуг здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
2. У разі анулювання ліцензії суб'єкта детективної (розшукової) діяльності з підстав, передбачених пунктом 5 статті 9 цього Закону, видача нової ліцензії цьому суб'єкту, створеним ним або його засновником (засновниками) новим суб'єктам господарювання допускається не раніше ніж через рік з дня анулювання ліцензії.
 
3. До заяви про видачу ліцензії на детективну (розшукову) діяльність додаються документи, що підтверджують відповідність встановленим умовам залучення та відсутність обмежень щодо працівників, задіяних у детективній діяльності.
 
4. Рішення про усунення суб'єктом детективної (розшукової) діяльності недоліків, виявлених під час здійснення державного нагляду (контролю), приймається центральним органом виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності з підстав порушення вимог цього Закону щодо:
 1) умов залучення громадян до детективної (розшукової) діяльності;
 2) укладення договорів про надання детективних (розшукових) послуг.
 
5. Підставами для анулювання ліцензії на детективну (розшукову) діяльність є:
 1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 2) припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або фізичної особи-підприємця;
 3) смерть фізичної особи - підприємця;
 4) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
 5) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
 6) акт про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
 7) акт про невиконання суб'єктом детективної (розшукової) діяльності рішення щодо усунення недоліків;
 8) акт про недотримання суб'єктом детективної (розшукової) діяльності пунктів ________________ цього Закону.
 9) протокол кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті про підтверджені порушення, які регламентуються цим Законом
 
Стаття 10. Документи, що подаються громадянами України для отримання ліцензії про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
 
1. Громадянин України, який звертається за ліцензією про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, зобов'язаний особисто подати центрального органу виконавчої влади з питань детективної (розшукової) діяльності:
 1) заяву про видачу ліцензії;
 2) анкету;
 3) дві фотокартки;
 4) копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію виписки з Державного реєстру про реєстрацію фізичної особи-підприємця;
 5) медичну довідку про те, що він не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;
 6) довідку про відсутність судимості;
 7) завірену нотаріально копію диплому чи свідоцтва, що підтверджують наявність вищої юридичної чи спеціальної освіти або проходження спеціальної підготовки для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю чи оригінал довідки про стаж роботи в оперативних або слідчих підрозділах не менше трьох років;
 8) довідку в довільній формі про відомості щодо потреби в спеціальних засобах та намірів їх застосування.
 9) висновок кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті
 
2. Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом.
 
Стаття 11. Документи, що подаються детективним підприємством, об’єднанням детективних підприємств для отримання ліцензії про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
 
1) копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з зазначенням відомостей про детективне підприємство
 2) заяву про видачу ліцензії;
 3) перелік працюючих осіб-приватних детективів;
 4) документи та копії на працівників підприємства, визначені у пунктах 2-7 частини 1 статті 10 цього Закону за виключенням копії виписки з Державного реєстру про реєстрацію фізичної особи-підприємця;
 5) довідку в довільній формі про відомості щодо потреби в спеціальних засобах та намірів їх застосування.
 6) перелік працюючих помічників приватних детективів;
 7) висновок кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті
 
2. Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом
 
Стаття 12. Відмова у видачі ліцензії про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю
 
1. Ліцензія про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю не видається:
 1) особам, які не є громадянами України або не досягли двадцяти одного року;
 2) особам, які займають будь-яку посаду в органах державної влади і місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах;
 3) громадянам, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість;
 4) громадянам, які судом визнані недієздатними або обмежено дієздатними;
 5) громадянам, яким у встановленому законом порядку забороняється займатися підприємницькою діяльністю;
 6) особам, яким у порядку, встановленому законодавством України, було анульовано ліцензію про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня анулювання ліцензії не минуло одного року;
 7) громадянам, яким пред’явлено обвинувачення в скоєнні злочину, – до вирішення в установленому законом порядку питання щодо їх винності чи невинності;
 8) громадянам, які піддавалися адміністративному стягненню за корупційні правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
 9) особам, які перебувають на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією
 10) особам, які не мають висновоку кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті.
 
Розділ ІV
 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ, ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ
 
Стаття 13. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності.
 
1. Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється задля пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів.
 
2. Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.
 
3. Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:
 1)збирання відомостей по цивільних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення на договірній основі з учасниками процесу;
 2) збирання відомостей під час здійснення кримінального провадження чи судового слідства на договірній основі з учасниками процесу - з боку обвинувачення або на стороні захисту.Не пізніше доби з моменту укладення договору з замовником (клієнтом) на збирання відомостей під час здійснення кримінального провадження чи судового слідства суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності зобов’язаний письмово повідомити про умови договору орган, що здійснює кримінальне провадження чи справу судового слідства.
 3) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів (юридичних і фізичних осіб) в регіонах і за кордоном;
 4) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної конкуренції,
 5) з’ясування обставин незаконного отримання кредиту (у тому числі товарного кредиту) та обставин невиконання боргових зобов’язань перед особами, підприємствами та організаціями .
 6) з’ясування обставин незаконного (несанкціонованого) отримання, збирання, розголошення відомостей, що становлять комерційну, банківську та службову таємницю, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;
 7)з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (з їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах і за кордоном;
 8) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки в регіонах і за кордоном;
 9) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин;
 10) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;
 11) пошук і збір даних , які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;
 12) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;
 13) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків;
 14) виявлення незаконно встановлених підслуховуючих та відеореєстуючих пристроїв відповідно до ліцензійних умов, встановлених діючим законодавством України
 15) проведення аудиту заходів безпеки, діючих на підприємствах та в організаціях на договірній основі
 16) надання консультаційних послуг громадянам та юридичним особам по питанням приватної детективної (розшукової) діяльності, не державної безпеки та іншим питанням, які є компетенцією суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності
 17) збирання відомостей щодо встановлення страхового випадку на договірній основі з сторонами страхових правовідносин;
 18) надання інших послуг, які не протиречать цьому Закону та законодавству України
 
Стаття 14. Повноваження суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності
 
1. Приватні детективи, детективні підприємства, об’єднання детективних підприємств при здійсненні своєї професійної діяльності мають право відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:
 
1)на підставі усних або письмових запитів до підприємств, установ, організацій, громадян та за їх згодою отримувати необхідну інформацію, документи або їх копії з питань, які стосуються договірних відносин приватного детектива або детективного підприємства та замовника (клієнта), або про надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до компетенції приватного детектива або детективного підприємства;
 2)відповідно до Закону України «Про інформацію» ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб з необхідною для виконання завдання замовника інформацією, матеріалами та документами (за винятком тих, таємниця яких охороняється законом та конфіденційної інформації, що є власністю держави);
 3)проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів з візуальним обстеженням об’єктів, їх фотографуванням, відео реєстрацією, складенням схем та малюнків, якщо доступ до цих об’єктів не обмежений;
 4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів;
 5) виключно за письмовою чи усною згодою власників відвідувати їхні жилі і інші приміщення та проводити їх огляд для отримання потрібної для виконання завдання інформації і матеріалів;
 6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;
 7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
 8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті;
 10) здійснювати фотозйомку, відео - та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою чи усною згодою власників , користувачів цих приміщень або уповноважених ними осіб.
 11) проводити усне опитування осіб у індивідуальних бесідах на прохання цих осіб чи з їх дозволу
 
2. Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.
 
Стаття 15. Обмеження у здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності
 
1. Приватним детективам, їх помічникам, засновникам, керівникам, іншим співробітникам детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій при здійсненні детективної (розшукової) діяльності забороняється:
 
1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів чи злочинів, які готуються, що стали відомими в процесі проведення приватної детективної (розшукової) діяльності;
 2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, співробітників правоохоронних органів;
 3) передавати ліцензію або посвідчення для використання іншим особам.
 
2. Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню стороннім особам. Про наявність вказаних результатів приватної детективної (розшукової) діяльності інформуються відповідні правоохоронні органи.
 
Стаття 16. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами
 
1. Приватні детективи, детективні підприємства, їх об’єднання сприяють діяльності правоохоронним та спеціальним державним органам у виконанні їх завдань з урахуванням інтересів замовників (клієнтів).
 
2. Приватні детективи, детективні підприємства, їх об’єднання, які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов'язані невідкладно прийняти міри (якщо цьому не заважають обставини непереборної сили) щодо повідомлення про це відповідного правоохоронного органу та передачі йому матеріалів, що підтверджують дану інформацію.
 
3. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право на добровільній основі надавати правоохоронним органам допомогу в забезпеченні правопорядку та інші не заборонені законодавством України послуги
 
4. За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності державні органи зобов’язані надавати їм відомості про фізичних та юридичних осіб і події, що містяться в існуючих інформаційно-аналітичних, облікових та інших підрозділах та мають відношення до змісту детективних послуг, що надаються суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності.
 
До запиту на надання відомостей суб'єкт приватної детективної (розшукової) діяльності додає копію ліцензії про право заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
 
5. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено письмовий запит суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності, зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та/або копії документів, вилучивши з них інформацію з обмеженим доступом
 
6. У разі якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
7. У разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, суб’єкт детективної діяльності зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
8. Відмова в наданні інформації на запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
 
9. Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням приватних детективних підприємств у їхній діяльності.
 
10. Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у професійну приватну детективну (розшукову) діяльність.
 
Стаття 17. Замовники (клієнти) суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності
 
1. Замовниками послуг приватного детектива, детективного підприємства, об’єднання детективних (розшукової) підприємств можуть бути фізичні та юридичні особи України (незалежно від форм власності), а також іноземні громадяни та юридичні особи.
 
2. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм замовникам (клієнтам) послуги, що передбачені статтею 15 цього Закону, після укладення між ним і його замовником відповідної письмової угоди (договору), форма і зміст якої має відповідати загальним вимогам договірного права.
 
3. Зазначена угода (договір) разом із актом приймання-передачі виконаних робіт, а також документів щодо оплати виконаних робіт і сплати відповідних податків зберігається в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової)діяльності протягом трьох років, після чого знищується.
 
4. Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації з відомостями, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення злочинних дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Інші матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності і знищуються в порядку, встановленому п. _______ цієї статті.
 
5. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права приймати замовлення на надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності і укладати відповідну угоду із замовником послуг у разі, якщо:
 
1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника;
 2) до розшукового дослідження причетна особа, з якою приватний детектив (співробітник детективного підприємства, об’єднання детективних підприємств чи їх філій) перебуває у родинних стосунках;
 3) у процесі надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси громадян.
 
Стаття 18. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності
 
1. Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, а також інша інформація, яка отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.
 
2. Приватним детективам, співробітникам детективних підприємств, їхніх об’єднань забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.
 
3. Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне відповідальність, передбачену законами України.
 
Стаття 19. Гарантії детективної (розшукової) діяльності
 
1. Професійні права, честь і гідність приватного детектива гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:
 
1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню детективної (розшукової) діяльності;
 2) забороняється вимагати від приватного детектива, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з приватним детективом, детективним підприємством, об’єднанням таких підприємств, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною (розшуковою) діяльністю, надання відомостей, що є професійною таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;
 3) проведення стосовно приватного детектива оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;
 4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням детективної (розшукової) діяльності;
 5) приватному детективу гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;
 6) забороняється залучати приватного детектива до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття детективної (розшукової) таємниці;
 7) забороняється втручання у приватне спілкування приватного детектива з клієнтом;
 8) орган або посадові особи, які затримали приватного детектива або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган самоврядування приватних детективів;
 9) повідомлення про підозру приватного детектива у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;
 10) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності приватного детектива (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною (розшуковою) діяльністю або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним детективної (розшукової) діяльності згідно із законом;
 11) забороняється ототожнення приватного детектива з клієнтом;
 
2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння приватного детектива, приміщень, де він здійснює свою діяльність, тимчасового доступу до речей і документів приватного детектива слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
 
Стаття 20. Підготовка приватних детективів
 
1. Питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які бажають здійснювати або здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, організовує та координує Галузева палата згідно діючого законодавства
 
2. Детективні громадські об'єднання, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України можуть створювати курси професійної підготовки приватних детективів, проводити лекції, семінари, тренінги у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності.
 
Розділ V
 
ГРОМАДСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ
 
Стаття 21. Галузева палата
 
1. Галузева палата є непідприємницьким товариством, статут якого погоджується з визначеним Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади з питань регулювання детективної діяльності, і яке об’єднує громадські організації, окремі суб’єкти господарювання сфери детективної діяльності та, за згодою, представників державних органів.
 
2. Галузева палата у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
 
3. До компетенції Галузевої палати належать:
 1) розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері детективної діяльності;
 2) розроблення та проведення заходів, направлених на розвиток галузей детективної діяльності;
 3) підготовка та опрацювання проектів нормативно-правових актів, що стосуються детективної діяльності;
 4) розгляд заяв, звернень, скарг споживачів, суб'єктів господарювання та органів державної влади щодо порушень законодавства у сфері детективної діяльності, оформлення протоколів Галузевої палати про порушення у сфері детективної діяльності, які можуть бути підставою скасування ліцензії про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю спеціально уповноваженим органом у сфері детективної діяльності
 5) сприяння реалізації державної політики щодо взаємодії суб’єктів детективної діяльності з органами державної влади;
 6) внесення подання визначеному Кабінетом Міністрів України органу виконавчої влади з питань регулювання детективної діяльності щодо надання суб’єкту господарювання права на зайняття детективною діяльністю;
 7) затвердження галузевих стандартів.
 8) створення кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності з обов’язковими відділеннями у всіх областях, Автономній Республіці Крим, місті Києві та місті Севастополі;
 9) проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність згідно відповідних угод з державними та недержавними закладами освіти та у самостійно створених Галузевою палатою недержавних навчальних закладах чи відповідних курсах професійної підготовки, що мають статус юридичних осіб.
 
4. У випадках, передбачених чинним законодавством, на Галузеву палату можуть покладатися функції галузевого контролю.
 
5. Рішення Галузевої палати з питань, що відносяться до її компетенції, є обов'язковими для розгляду (реагування) органами державної влади, суб’єктами детективної діяльності.
 
6. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Галузевої палати здійснюється її членами.
 
Розділ VІ
 
ПРИДБАННЯ , ЗБЕРІГАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ
 
Стаття 22. Отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів
 
1. Громадяни України, засновники (засновник) детективного підприємства, об’єднання детективних підприємств , які відповідно до статтей ___ або ___ цього Закону звернулися до спеціально уповноваженого органу у сфері детективної діяльності за ліцензією про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю і подали відповідно до цього Закону відомості щодо потреби в спеціальних засобах після отримання ліцензії про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю повинні звернутися у відповідний орган Міністерства внутрішніх справ для отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів активної оборони.
 
2. Спеціальними засобами активної оборони вважаються:
 1) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;
 2) електрошокові пристрої;
 3) балончики та інші спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.
 
3. Придбання цих спеціальних засобів приватний детектив здійснює за власний кошт і реєструє їх у органі внутрішніх справ у порядку, встановленому законодавством України.
 
4. Придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів активної оборони без отримання відповідного дозволу забороняється.
 
Стаття 23. Умови застосування спеціальних засобів
 
1. Здійснюючи приватну детективну (розшукову) діяльність, приватний детектив має право застосовувати спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що передбачені цим Законом.
 

e-mail:  infо@саssandra.соm.ua
+380 (93) 26-500-26

  kassandrainvestigator@gmail.com

www.cassandra.com.ua

 

04073,Киев, пер.Куреневский 17Г, офис 415 , Бизнес-центр "Куреневский"

Мобильная версия | Полная версия